‫ درس 21 : حرکت بر روی نمودار مدل شی گرا ( بخش دوم ) | انجمن

مدیریت
مدیریت 26 شهریور 1396

در این تمرین، ما به دنبال اضافه کردن قابلیت به ابزار rescuesite هستیم که با راست کلیک کردن موس، بر روی نقشه علامت بگذارد.

1.برنامه arcmap را باز کنید و تمرین ex12b.mxd را انتخاب کنید.

2.روی rescuesite راست کلیک کرده  و view source  را انتخاب کنید.

3.رویه mousedown را به لیست رویه های اضافه کنید.

4.چهار خط زیر را برای تعریف نقطه  و نقشه در نظر بگیرید.

5.یک نشانگر را به صورت زیر تعریف کنید.

dim pelement as ielement

set pelement = new markerelement

6.نقطه فعلی موس را در pelement ذخیره کنید.

7.کد زیر را اضافه کنید.

dim pgraphics as igraphicscontainer

set pgraphics = pmxdoc.focusmap

8.برای اضافه کردن المان به نقشه از دستور زیر استفاده کنید.

pgraphics.addelement pelement , 0

dim pactiveview as iactiveview

set pactiveview = pgraphics

9. برای این که تغییرات در نقشه ظاهر شود، کد زیر را وارد کنید.

pactiveview.parialrefrest esriviewgraphics,pelement, nothing

11.visual basic editor را ببندید.

12.ابزار rescuesite را انتخاب کرده و چند نقطه بین camp2 و camp3 قرار دهید.

13.در صورتی که به دنبال ذخیره سازی برنامه هستید، روی save کلیک کنید.

ویرایش شده توسط مدیریت (27 شهریور 1396)