‫ پروژه شبیه سازی راه آهن ایران

برای ارزیابی سیاست های مختلف در خصوص سیر و حرکت و توزیع ناوگان در راه آهن یک روش ساده ولی پرهزینه، اعمال آن ها و بررسی نتایج است. اما در دنیای پیشرفته امروزی چنین روشی ابدا توجیه ندارد و روش های سعی و خطا می تواند صدماتی به شبکه وارد کند که تا مدت ها اثر آن باقی می ماند. روش دیگر که برای ارزیابی مورد استفاده قرار می گیر استفاده از مدل های شبیه سازی است که در ان مدل انتزاعی از شبکه و سیستم راه آهن ساخت می شود. در این مدل انتزاعی، تلاش می شود که تمامی روابط بی بخش های راه ان که در واقعیت وجود دارد، رد نظر گرفته شود.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران یافتن بهترین سیاست برای حرکت قطارهای باری برای شبکه راه آهن ایران را به گروه شریف کد سپرد. این گروه مدل شبیه سازی و مدل بهینه سازی  را تولید کردند.. برای یافتن بهترین سیاست، ابتدا با استفاده از مدل های بهینه سازی سیاست کلی مسیر یابی در شبکه به دست آمد و سپس با پیاده سازی کردن این سیاست در شبکه راه آهن ایران، مشکلات ان در محیط شبیه سازی شده ظاهر شود. برای یافتن سیاست بهینه از نرم افزار سیپلکس استفاده شد و برای پیاده سازی مدل شبیه سازی از نرم افزار ویژال استدیو استفاده شد.

 

 

شبکه راه آهن جهموری اسلامی ایران

برنامه نویسی در سیپلکس شریف کد

میزان تقاضای حمل و نقل بار در راه آهن ایران

شبیه سازی کامپیوتری شریف کد

شبکه ساختگی برای ساخت مدل شبیه سازی

آموزش شبیه سازی کامپیوتری شریف کد